Zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 21 lipca 2016 roku o finansach publicznych Parlament Królewski jest organem finansów publicznych pierwszego rzędu, który rozlicza się z gospodarowania środkami publicznymi z Skarbem Królestwa. Ponadto w okresach wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Parlament Królewski składa sprawozdanie z dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów pierwszego rzędu za okres od ostatniego sprawozdania do dnia złożenia sprawozdania.

Lista sprawozdań

Numer rachunku Parlamentu

Parlament Królewski dysponuje rachunkiem bankowym NIFI A29214.