Prawa parlamentarzysty

  • Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu Królewskiego.
  • Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Parlamentu (zdolność wybierania i bycia wybieranym na urzędy Marszałka i Wicemarszałków).
  • Prawo do urlopu (czasowej nieobecności w obradach Parlamentu Królewskiego).
  • Prawo przedkładania projektów ustawodawczych.
  • Prawo przedkładania projektów uchwał.
  • Prawo występowania z interpelacjami.
  • Prawo do wynagrodzenia w wysokości 8.000 D miesięcznie.

Obowiązki parlamentarzysty

  • Obowiązek udziału w głosowaniach pod rygorem skreślenia z listy parlamentarzystów za nieuzasadnioną absencję w dwóch kolejnych głosowaniach (nie dotyczy głosowań nad zatwierdzaniem dekretu w trybie pilnym oraz okresu pozbawienia czynnego prawa dostępu do sali obrad Parlamentu Królewskiego).